Zoekmachine voor vacatures TEREOS

Persoonsgegevens


HANDVEST INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN SOLLICITANTEN VAN DE TEREOS-GROEP

Beghin Meiji maakt deel uit van de Tereos Groep die is hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke levenssfeer. Deze twee beginselen worden beschermd door het Handvest inzake de grondrechten van de Europese Unie.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van de Tereos-groep is in overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot privacy, met name met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679), de “AVG”, en de gewijzigde wet van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, bekend als de wet Gegevensbescherming.

In het kader van haar activiteiten kan de Tereos-groep persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken, ongeacht het type contract dat ons verbindt.

De Tereos-groep treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de exploitatie van de handelsmerken die haar eigendom zijn.
De Tereos-groep heeft een speciale afdeling voor de bescherming van persoonsgegevens opgericht, die de effectieve toepassing van specifieke procedures en processen waarborgt, om de bewustwording van haar medewerkers te vergroten, haar partners en onderaannemers te betrekken bij de bescherming van persoonsgegevens alsook om de naleving voor de verwerking van persoonsgegevens waar zij voor verantwoordelijk is, te waarborgen.

Het doel van dit handvest (hierna “het Handvest”) is om u te informeren over de redenen waarom de Tereos-groep ertoe geleid wordt uw persoonsgegevens te verwerken, de wijze waarop de Tereos-groep dit doet en over uw rechten op dit gebied.

VERPLICHTINGEN VAN DE TEREOS-GROEP INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om het hoogste niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, verbindt de Tereos-groep zich ertoe in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens de AVG na te leven door met name een aantal basisprincipes vast te leggen voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

 • Wettigheid, loyaliteit, transparantie: uw persoonsgegevens worden op een legale, eerlijke en transparante manier verwerkt;
 • Beperking van de doeleinden: uw persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden;
 • Minimalisering van gegevens: alleen bruikbare en relevante gegevens worden verzameld en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Beperking van de bewaartermijn: uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een beperkte periode die niet langer is dan de termijn die nodig is om de doelstellingen van de verwerking te bereiken. Deze termijnen zijn in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn;
 • Nauwkeurigheid: uw persoonsgegevens zijn nauwkeurig, worden bijgewerkt en alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zo snel mogelijk worden gewist of gecorrigeerd;
 • Veiligheid: uw persoonsgegevens worden beveiligd door doeltreffende technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd op de risico's die de verwerking met zich meebrengt, op uw recht op eerbiediging van uw privéleven en andere rechten en vrijheden.

Er is voorzien in interne procedures om te voldoen aan de leidende beginselen van de verordeningen inzake de bescherming van persoonsgegevens, dit gebeurt standaard vanaf het moment dat ze zijn samengesteld. Indien nodig worden onze relaties met externe dienstverleners beveiligd door contracten om te voldoen aan een afdoend beveiligingsniveau van uw persoonsgegevens.
De meeste van onze diensten, aanbieders, toepassingen en servers die nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, bevinden zich in de Europese Unie. Wanneer uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie dienen te worden doorgegeven, nemen wij de nodige waarborgen in acht die door de toepasselijke regelgeving worden geboden.
Indien nodig kunt u toegang krijgen tot de relevante documenten (o.a. : modelcontractbepalingen van de Europese Commissie).

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft u een aantal rechten in overeenstemming met de geldende regelgeving:

 

 • Recht op informatie over de verwerking: om het principe van eerlijkheid en transparantie te respecteren, moet de Tereos-groep, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke, u informeren alvorens ze uw persoonsgegevens kan verzamelen. Deze informatie stelt u in staat om de verwerking die de Tereos-groep u voorstelt te begrijpen en, indien nodig, ermee in te stemmen;
 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens: zodra uw gegevens zijn verzameld en verwerkt door de Tereos-groep, heeft u de mogelijkheid om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van de Tereos-groep;
 • Recht op correctie: voor zover uw gegevens niet altijd up-to-date zijn, heeft u het recht om uw gegevens die niet correct zijn te corrigeren;
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Indien u toestemming heeft gegeven voor een verwerking, kunt u deze te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze wordt ingetrokken;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: indien de verwerking niet gebaseerd is op uw toestemming, maar op de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking in het licht van uw specifieke situatie;
 • Recht om de verwerking te beperken: u heeft de mogelijkheid om de verwerking te beperken in de volgende gevallen:
  • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende de duur waarin de Tereos-groep in staat wordt gesteld de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
  • De verwerking is onwettig en u wilt dat het gebruik van de gegevens wordt beperkt in plaats dat ze worden gewist;
  • Tereos heeft geen persoonsgegevens meer nodig voor de verwerking, maar u wilt dat ze worden bewaard om uw wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van uw recht van bezwaar tijdens de verificatie of de door Tereos aangevoerde legitieme gronden die de overhand hebben op uw eigen gronden.
 • Recht om gegevens te wissen: u kunt in de volgende gevallen om een legitieme reden verzoeken om de gegevens die wij verwerken te wissen:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;
  • U wilt uw toestemming intrekken (conform het recht om uw toestemming in te trekken);
  • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om een legitieme reden;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Europese Unie of de wetgeving van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert;
 • Recht op overdraagbaarheid: wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u verzoeken om doorgifte van persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, of dergelijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen;
 • Recht om niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering): op enkele uitzonderingen na heeft u het recht om niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profilering, die rechtsgevolgen of aanzienlijke andere gevolgen voor u heeft.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Franse Gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL, Commission Nationale Informatique et Libertés). Voor meer informatie kunt u de website van de CNIL raadplegen - https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment.

 

Elk verzoek, of het nu betrekking heeft op de uitoefening van uw rechten of op dit Handvest, moet per e-mail of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris zal uw aanvraag bestuderen en hij/zij zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt hem/haar bereiken op het volgende adres:

 

 • Per e-mail contactgdpr@tereos.com
 • Per brief aan de Afdeling Juridische Zaken - Naleving: Groupe Tereos – Direction Juridique et Compliance – Référent RGPD – 12-14 Rue Médéric, F-75017, Parijs

  Om uw verzoek in behandeling te nemen, nodigen wij u uit als volgt te doen:

 • Vermeld uw achternaam/achternamen, voornaam/voornamen
 • Indien het een recht van toegang betreft, vermeld dan de categorieën van gegevens waartoe u toegang wenst te krijgen
 • Indien het een ander recht betreft, vermeld dan de reden van uw verzoek (welk recht u wenst uit te oefenen en om welke reden)
 • Voeg een identiteitsbewijs bij

  Indien het verzoek wordt gedaan door iemand die u vertegenwoordigt:

 • Verstrek een bewijs van het mandaat en van de identiteit van de volmachtgever
 • Verstrek een bewijs van de identiteit van de gemachtigde persoon

VERWERKING UITGEVOERD DOOR DE TEREOS-GROEP

 1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

  TEROS PARTICIPATIONS, a SAS met kapitaal van 496 679 850

  Siret Registration Number: 444 413 058 00017 

   

  TEREOS PARTICIPATIONS
  11 RUE PASTEUR
  02390 ORIGNY SAINTE BENOITE, FRANKRIJK
  RCS Saint Quentin : 444 413 058

   

 2. Doeleinde van de verwerking van persoonsgegevens

  Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beheer van uw sollicitatiegegevens via het Jobeos.com platform of externe platformen (LinkedIn, APEC, enz.);
  • Het beheer van de werving- en selectiegegevens;
  • Het ontwikkelen van het dashboard en de statistieken met betrekking tot de werving en selectie;
  • Om aan het einde van de aanwervingsprocedure aangifte te doen bij openbare instellingen.

   Daarnaast kunnen de gegevens ook worden gebruikt om:

  • De uitoefening van de rechten van betrokkenen te beheren;
  • Indien nodig, de rechten van de Tereos-groep vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

    

 3. Categorieën gegevens

  Voor elk geïdentificeerd doel worden door de Tereos-groep de volgende categorieën gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen:

   

  • Het beheer van uw sollicitatie via het Jobeos.com platform of externe platformen (LinkedIn, APEC, enz.): identiteitsgegevens, contactgegevens, gegevens met betrekking tot de studieloopbaan en professionele achtergrond van de kandidaat (cv, begeleidend schrijven, aanbevelingen), referenties van de kandidaat, gegevens over professionele sociale netwerken (LinkedIn, APEC, enz.), inloggegevens indien de sollicitatie via de Jobeos.com website verloopt.
  • Het beheer van de werving en selectie: identiteitsgegevens, contactgegevens, gegevens met betrekking tot de studieloopbaan en professionele achtergrond van de kandidaat (cv, begeleidend schrijven, aanbevelingen), referenties van de kandidaat, gegevens over professionele sociale netwerken (LinkedIn, APEC, enz.), werkvergunning, rijbewijs, bankgegevens, gezinssituatie, EEO-gegevens van de VS (status oudgedienden), beroepscategorie, aard van het contract, beloning, kwalitatieve beoordeling van het gesprek, socialezekerheidsnummer.
  • Ontwikkelen van het dashboard en de statistieken met betrekking tot werving en selectie: identiteitsgegevens, gegevens met betrekking tot de studieloopbaan en professionele achtergrond van de kandidaat (cv, begeleidend schrijven, aanbevelingen), referenties van de kandidaat, gegevens ingevoerd in professionele sociale netwerken (LinkedIn, APEC, enz.), werkvergunning, rijbewijs, bankgegevens, gezinssituatie, EEO-gegevens van de VS (status oudgedienden), beroepscategorie, aard van het contract, beloning, kwalitatieve evaluatie van het gesprek.
  • Het beheer van de uitoefening van de rechten van betrokkenen: identiteitsgegevens, e-mailadres. Een fotokopie van uw identiteitsbewijs kan aan u worden gevraagd om toegang te krijgen tot uw verzoek;
  • Vaststellen, uitoefenen of verdedigen van de rechten van de Tereos-groep: identiteitsgegevens, gegevens die nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening en verdediging van de rechten van de Tereos-groep.

    

 4. Categorieën personen
  • Externe en interne kandidaten Tereos-groep

    

 5. Ontvangers
 • Partners / Dienstverleners van alle entiteiten van de Tereos-groep;
 • Onderaannemers van eender welke entiteit van de Tereos-groep;
 • Geautoriseerde diensten die belast zijn met het beheer van de gegevens van de sollicitanten/kandidaten (bijv. afdeling Personeelszaken, afdeling Informatiediensten, enz.);
 • Personen die gemachtigd zijn namens gemachtigde derden.

WETTELIJKE GRONDEN

De wettelijke gronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogen verwerken zijn:

 • Toestemming;
 • De noodzaak om een contract of maatregelen voorafgaand aan het contract uit te voeren voor de in dit Handvest beschreven doeleinden;
 • Naleving van een wettelijke verplichting;
 • De bescherming van de vitale belangen van de betrokkene;
 • Het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de in dit Handvest beschreven doeleinden te bereiken. Ze worden vervolgens gearchiveerd in overeenstemming met de wettelijke en/of reglementaire verplichtingen en/of om de Tereos-groep in staat te stellen het bewijs van een recht of contract te leveren (toepasselijke verjaringstermijnen).


COMPUTERBEVEILIGING

De beveiliging van de verwerking en van de persoonsgegevens is een prioriteit voor de Tereos-groep. Wij doen ons best om technische en organisatorische maatregelen te treffen die zijn afgestemd op de overwegingen en risico's die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Onze medewerkers krijgen een opleiding aangeboden over de bescherming van persoonsgegevens. Ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Onze websites zijn technisch beschermd en de communicatie met uw computer wordt gecodeerd door een HTTPS-stream (TLS).